Czym jest układ konsumencki?

31 stycznia 2022

Układ konsumencki pozwala konsumentowi, osobie fizycznej uzyskać oddłużenie w momencie spłaty zobowiązań wobec swoich wierzycieli, a to wszystko w ramach zawartego układu. Choć działa od 2020 roku, to jednak nadal zaskakuje swoim istnieniem wiele osób, które dowiadują się od nas o jego istnieniu. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, na czym polega ta forma oswobodzenia z zadłużenia.

 

Niejednokrotnie podczas spotkań z naszymi klientami pytani jesteśmy o to czy jest szansa na to by szybko i bezboleśnie wyjść z długów, jeśli osoba ma jakieś przychody i powoli jest w stanie zaspokoić wierzycieli? Wiele osób pyta też, czy można złożyć wniosek o układ konsumencki i jednocześnie zachować majątek? 

 

Tak, to jest możliwe. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wnioski. Często jednak okazuje się, że bez fachowej wiedzy, związanej z wychodzeniem z długów ten proces może być bardziej czasochłonny i w efekcie trudniejszy. Na szczęście jako Klinika Upadłości przychodzimy z pomocą! 

 

Jak w takim razie zrobić to dobrze? O tym przeczytasz już za chwile.

 

Czy układ konsumencki i upadłość konsumencka to jest to samo?

Procedura składania wniosku o układ konsumencki jest praktycznie taka sama, jak w przypadku wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest pewna odrębność. Na czym więc polega różnica i sama procedura układowa? 

 

Możliwości przejścia przez procedurę są dwie:

 

Pierwsza, związana jest z wnioskiem upadłościowym. I nadaje specjalne uprawnienia dla  sądu. Na czym one polegają? Ustawodawca przekazał sądom możliwość samodzielnego podjęcia takiej procedury po tym, jak wnioskodawca nie zastrzegł we wniosku o upadłość braku zgody na zawarcie takiego układu i co jest ważne - jednocześnie spełnia warunki ku temu.

 

Wtedy to sąd, jeśli widzi przesłanki - zamiast wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości - otwiera postępowanie o zawarcie układu konsumenckiego na zgromadzeniu wierzycieli. 

 

Druga opcja polega na tym, że to konsument, który jest niewypłacalny - występuje do sądu upadłościowego z wnioskiem o otwarcie postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Wskazując wyraźnie we wniosku, o co mu chodzi. Celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Na czym polega postępowanie, związane z układem konsumenckim?

Najprościej mówiąc - dłużnik przez zewnętrzny podmiot składa propozycję swoim wierzycielom, proponując im zaspokojenie powstałych wierzytelności. Jest na to cała procedura, a cała operacja formalna odbywa się przy udziale nadzorcy sądowego. 

 

Kim jest nadzorca sądowy?

Zadaniem nadzorcy sądowego nie jest likwidacja i sprzedaż majątku dłużnika. Nadzorca przygotowuje (przy jednoczesnej współpracy dłużnika z wierzycielami) propozycję układową, poprzedzoną wyłonieniem listy wierzytelności bezspornych i spornych. Celem nadzorcy jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli, którzy będą głosowali nad układem konsumenckim.

 

Co dzieje się dalej? Wierzyciele mogą, ale nie muszą przystać na tak przekazana inicjatywę dłużnika. Kiedy mówimy o złożeniu wniosku o układ konsumencki trzeba podkreślić, że niezmiernie ważna jest tutaj ścisła współpraca nadzorcy sądowego i dłużnika, bowiem od ich kooperacji zależy treść złożonej propozycji.

 

Kto może skorzystać z procedury konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego?

Układ konsumencki jest dostępny dla osoby, która:

1. Posiada zdolność zaspokojenia wierzycieli.

2. Pokryje koszty postępowania o zawarcie układu.

 

Rozważając procedurę układu konsumenckiego trzeba wiedzieć, że może to być dla dłużnika zachęcająca i lżejsza forma wychodzenia z długów. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że nie wymaga od niego likwidacji majątku. 

 

Najważniejsze jest to, że dłużnik mimo ciężkiej sytuacji nadal może spłacać swoje zobowiązania korzystając z wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że choć jest  niewypłacalny, to posiada przychód, którym przy sformułowaniu właściwej propozycji może zaspokoić swoich wierzycieli i pokryć koszty zawarcia układu.

 

Kluczową sprawą dla tego postępowania jest fakt tego, iż mimo kłopotów finansowych i braku terminowych spłat zobowiązań - dłużnik nadal posiada zdolność zarobkową, a jego sytuacja zawodowa daje obiecującą perspektywę spłaty wierzycieli.

 

Kto nie może złożyć wniosku o układ konsumencki?

Rozważając możliwość złożenia wniosku o układ konsumencki trzeba mieć na uwadze, że taka opcja będzie niedostępna dla dłużnika, który nie posiada zdolności zarobkowych i nie reguluje swoich zobowiązań. Dłużnik musi też być w stanie pokryć koszty samego układu konsumenckiego.

 

Czy to koniec? Czy osoba, która nie spełnia tych warunków jest już całkowicie na straconej pozycji? Co jeśli dłużnik ze względu na swoją sytuację finansową nie może skorzystać z układu konsumenckiego? Na szczęście nie. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi tradycyjna upadłość konsumencka, która likwiduje majątek konsumenta.

 

Przykład:

Pan Tomasz w czasie pierwszego lockdownu stracił pracę. Nie poddał się, bo ma na utrzymaniu rodzinę i kredyt hipoteczny do spłaty. Bank jednak nie czekał na to aż pan Tomasz poprawi swoją sytuację finansową i w międzyczasie wypowiedział mu umowę kredytową ze względu na 5-miesięczne zaległości. Pan Tomasz znalazł pracę zdalną. Nie jest tak dobrze płatna, jak jego poprzednia, ale przynosi mu przychód i powoli pozwala spłacać zobowiązania. 

 

Choć w tej sytuacji źródła przychodu konsumenta zostały ograniczone, to jednak nie zostały wyczerpane. To dla sądu może stanowić przesłankę, mówiącą o tym, że jest szansa na to, że pan Tomasz za moment znajdzie równie dobrze płatną pracę i dołoży wszelkich starań, aby jego sytuacja zarobkowa powróciła do stanu sprzed finansowego kryzysu.

 

Ile kosztuje wniosek o układ konsumencki?

Kiedy mówimy o procedurze składania wniosku o układ konsumencki trzeba wziąć pod uwagę 2 rodzaje kosztów.

 

Wniosek do sądu

Wniosek o układ konsumencki jak prawie każdy wniosek do sądu też trzeba opłacić. Składa się go na formularzu do właściwego sądu rejonowego. Trzeba podać praktycznie te same dane, jak w przypadku wniosku o upadłość konsumencką, czyli:

 • dane osobowe

 • spis wierzycieli

 • wysokość zadłużenia.

Dodatkowo we wniosku o układ konsumencki pojawia się propozycja układowa, której zadaniem jest wskazanie realnego sposobu wyjścia z zadłużenia, który uwzględnia aktualną sytuację dłużnika wraz z rokowaniami na przyszłość.

 

Konsument wraz z wnioskiem musi złożyć zaliczkę na wydatki, związane z postępowaniem układowym. Wysokość zaliczki podyktowana jest według wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, którą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Znajdziesz ją na stronie www.stat.gov.pl. To kwota blisko 6 tys złotych.

 

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego

To wynagrodzenie wypłacane jest przez nadzorcę układu konsumenckiego i zależy od wielkości zadłużenia, czyli sumy, jaką należy zapłacić wierzycielom.

 

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego przy układzie konsumenckim wynosi odpowiednio:

 • 15% od kwoty do 100 000 zł,

 • 3% od kwoty 100 000 zł do 500 000 zł,

 • 1% przy kwocie ponad 500 000 zł.

 

Jakie są zasady układu konsumenckiego?

Kiedy ustalane są zasady układu konsumenckiego dłużnik musi wiedzieć, że układ zawierany jest na okres nieprzekraczający 5 lat. Czy ten czas może zostać wydłużony? Tak! I dzieje się to najczęściej, kiedy na horyzoncie są wierzytelności zabezpieczone rzeczowo takie jak np. hipoteka na nieruchomości. 

 

Trzeba też wiedzieć, że pewne kwestie związane z układem konsumenckim nie są w pełni uregulowane. Pewnie zastanawiasz się teraz co w takiej sytuacji? Tutaj sąd będzie brał pod uwagę przepisy, związane z prawem upadłościowym. W szczególności przepisy związane ze:

 • sposobem sporządzania spisu wierzytelności, 

 • spisem wierzytelności spornych, 

 • zwoływaniem zgromadzenia wierzycieli.

 

Co jest niezmiernie istotne? Postępowanie o układ konsumencki na kilka miesięcy zawiesza postępowania egzekucyjne, które toczą się w stosunku do wierzyciela. Głosowanie nad układem konsumenckim przeprowadza się na zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie nie może się odbyć później niż na 3 miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Wierzyciele oddają głos w formie pisemnej lub bezpośrednio do protokołu. 

 

Aby sam układ konsumencki stał się faktem konieczne jest uzyskanie 2 większości:

 • Kapitałowej - kiedy wierzyciele posiadający co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności głosujących wierzycieli powinni opowiedzieć się za układem.

 • Osobowej - kiedy większość wierzycieli głosujących popiera układ.

 

Na koniec po przyjęciu i zatwierdzeniu układu konsumenckiego przez sąd upadłościowy właściwe postępowanie ulega zakończeniu i rozpoczyna się etap wykonania układu.

 

Pewnie zapytasz teraz: co dalej z dłużnikiem?

Sytuacja wygląda następująco. Po zakończeniu postępowania dłużnik zobowiązany ustalonym układem - musi spłacać swoje zobowiązania. Jeżeli tego nie robi, to oznacza, że nie dotrzymuje ustaleń układu konsumenckiego. W efekcie jego sytuacja prawno-finansowa powraca do stanu sprzed układu. Jego aktualne zadłużenie zostaje pomniejszone tylko o spłaconą kwotę, a on wraca do punktu wyjścia.

 

Rzecz wygląda inaczej, w momencie, kiedy zgodnie z ustaleniami dłużnik wykona układ, a więc spłaci swój dług tak, jak ustalił to z wierzycielami. Wtedy upadły dłużnik spokojnie może odetchnąć, bo na mocy układu konsumenckiego dokonał własnego oddłużenia. To ważny moment dla wielu osób, które przez lata borykały się z kłopotami finansowymi. Jako Klinika Upadłości z przyjemnością obserwujemy ten proces, gdy nasi klienci wracają do spokojnego życia. 

 

Komu najbardziej opłaca się skorzystać z układu konsumenckiego?

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości jest dobrą opcją dla osób, które:

 • mimo zadłużenia mają przychód, który pozwoli im spłacać zobowiązania,

 • mają majątek, którego nie chcą się pozbywać w danym momencie,

 • mogą pozwolić sobie na pokrycie kosztów związanych z układem konsumenckim.

 

Jak widać układ konsumencki stanowi swego rodzaju atrakcyjną formę wychodzenia z długów. Jest przede wszystkim alternatywą dla tradycyjnej formy upadłości konsumenckiej, która całkowicie pozbawia dłużników ich majątku. Nic więc dziwnego, że osoby, które nie chcą całkowicie wyzbyć się swoich aktywów - chętnie z niego korzystają. 

 

W wielu przypadkach warto na spokojnie przeanalizować swoją sytuację z fachowcem, który podpowie, co w danej sytuacji będzie lepsze dla samego dłużnika, by jak najszybciej zamknąć temat niewypłacalności i zapomnieć o stresie, związanym z zadłużeniem. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami w tej kwestii.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości