Kiedy można umorzyć postępowanie upadłościowe?

25 kwietnia 2024

Umorzenie postępowania upadłościowego to temat, który rozgrzewa, nie tylko dłużników i wierzycieli. Z jednej strony umorzenie postępowania kończy całą procedurę upadłościową, a z drugiej strony niesie za sobą szereg skutków. I oczywiście te skutki, dotyczą nie tylko zadłużonego. Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli przynajmniej w części. Jak więc wygląda kwestia umorzenia postępowania upadłościowego? Przeczytaj ten wpis, bo poruszamy w nim kilka fundamentalnych obszarów.

 

Większość osób, które mają okazję usłyszeć, że istnieje możliwość umorzenia postępowania upadłościowego, zastanawia się nad tym:

 • jak umorzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego wpłynie na ich zdolność kredytową i finansową w przyszłości,

 • jakie dodatkowe kroki muszę podjąć po złożeniu wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego, aby upewnić się, że wszystkie ich zobowiązania zostały uregulowane?

 • czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia lub warunki, które muszę spełnić, aby móc ubiegać się o umorzenie postępowania upadłościowego?

 

I teraz bardzo istotna kwestia. Co do zasady, umorzenie postępowania upadłościowego nie może nastąpić na wniosek dłużnika. W tym momencie być może pomyślisz: “...ale  jak to? Zaraz! Przecież była mowa o tym, że można złożyć taki wniosek, to o co teraz chodzi?”

 

I to jest bardzo trafna uwaga, bowiem wyjątkiem od tego, że umorzenie postępowania upadłościowego nie może nastąpić na wniosek dłużnika — jest sytuacja, w której postępowanie prowadzone w przedmiocie upadłości, dotyczy upadłości konsumenckiej.

 

Na początek zaznaczmy najistotniejsze kwestie. Ustawodawca traktuje konsumentów nieco inaczej. Można powiedzieć nawet, że łagodniej niż to ma miejsce w przypadku przedsiębiorców. Dlaczego? Osoba fizyczna może ogłosić swoją upadłość, posiadając jedynie jednego wierzyciela, nawet jeżeli nie posiada żadnego majątku. 

 

Sama instytucja upadłości nie została stworzona z myślą o dłużnikach, a wierzycielach i to jest coś, co warto zapamiętać, by zrozumieć procedury, dotyczące ogłoszenia upadłości oraz sytuacje, kiedy dochodzi do umorzenia upadłości.

 

Zatrzymajmy się na moment, bowiem mamy do czynienia z 2 sytuacjami. W branży więc mówimy o umorzeniu postępowania upadłościowego w trybie zwykłym i dotyczącym upadłości konsumenckiej.

 

Art.  361.  omawia przypadki umorzenia postępowania upadłościowego. Na bazie tych zapisów musisz wiedzieć, że Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli:

 • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

 • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;

 • wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

 

Tak więc powyższy katalog możliwości jest zamknięty. I teraz być może zastanawiasz się nad tym, co dzieje się w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego z powodu, o którym wyżej wspomnieliśmy?

 

Otóż w takiej sytuacji sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Natomiast jeżeli w toku postępowania doszło do sprzedaży rzeczy lub praw, wymagającej sporządzenia oddzielnego planu podziału, umorzenie postępowania nie może nastąpić wcześniej niż po wykonaniu planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży tych rzeczy lub praw. To oznacza konieczność wykonania przez syndyka planu podziału sum, które pojawiły się po tym, jak dokonano sprzedaży tych rzeczy lub praw.

 

Umorzenie postępowania przy upadłości konsumenckiej 

 

Umorzenie postępowania prowadzonego przy upadłości konsumenckiej jest możliwe w sytuacji, kiedy, jedną z przyczyn jest:

 • wniosek o umorzenie dłużnika,

 • wniosek o umorzenie syndyka lub wierzyciela,

 • wniosek o umorzenie, złożony z urzędu.

 

Kiedy mówimy o umorzeniu upadłości konsumenckiej, trzeba pamiętać, że najpierw sąd upadłościowy wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Zajmijmy się szczególnym przypadkiem, jakim jest umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek upadłego.

 

Umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek upadłego

 

Kiedy mówimy o tym, że upadły składa wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż sąd przychyli się do takiego wniosku, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

 

Co musi się wydarzyć? Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego:

 •  Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

 • Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, lub względami humanitarnymi.

 

Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Oczywiście należy pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.

 

Cofnięcie wniosku o upadłość

 

Być może zastanawiasz się teraz nad tym, czy można wycofać się z wniosku o ogłoszenie upadłości ? Jak wygląda sytuacja w przypadku gdy dłużnik uzna, że nie chce jednak ogłaszać upadłości? 

 

Dłużnik może złożyć wniosek o cofnięcie upadłości. 

 

Nie jest niczym nadzwyczajnym, kiedy dłużnik po dłuższej lub krótszej chwili, decyduje się wycofać z wcześniej podjętych działań, zmierzających w kierunku upadłości.

 

Jako Kancelaria, wspierająca proces ogłoszenia upadłości widzimy na rynku sytuacje, w których dłużnik mówi: “wiecie co ... rozmyśliłem się… nie chce już, aby sąd ogłaszał moją upadłość…”

 

Zdarzają się takie sytuacje. To fakt. Kiedy najczęściej?

 

 • kiedy dłużnik zbyt pochopnie zdecydowała się na złożenie wniosku, nie analizując dokładnie swojej przyszłej sytuacji i nie biorąc pod uwagę wszystkich konsekwencji ogłoszenia upadłości

 • Kiedy dłużnik staje na nogi, bo tak bardzo zmieniła się jego sytuacja i teraz jest w stanie wyjść na prostą bez utraty majątku np. w postaci nieruchomości lub ruchomości

 • kiedy procedura okazuje się dla niego zbyt skomplikowana i dłużnik decyduje się jednak na spłatę zobowiązań, bo wierzy, że uda mu się wyciągnąć nawet spod ziemi środki, aby spłacić wierzycieli

 • kiedy po chwilowym szoku, po tym, jak znalazł się w niekorzystnej dla siebie i rodziny sytuacji — podejmuje decyzję, że zaczyna walczyć o siebie i zabiera się za spłatę zobowiązań 

 • kiedy dłużnik dochodzi do wniosku, że to, co “ukrył” przed syndykiem teraz może mu bardzo zaszkodzić

 

Jak złożyć wniosek o cofnięcie upadłości? 

 

Można go wysłać sądu tradycyjną pocztą, elektronicznie lub przy użyciu platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jeżeli sąd uzna wniosek, wtedy zwraca także wniesioną opłatę sądową.

 

Podsumowując. Tak,  można cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale tylko, kiedy to upadłość nie została jeszcze formalnie ogłoszona przez sąd. Samo cofnięcie wniosku jest prostsze niż jego umorzenie. Warto wspomnieć również o tym, że można także cofnąć wniosek na etapie, kiedy mamy do czynienia z postępowaniem przed syndykiem.

 

Sąd uzna cofnięcie wniosku za niedopuszczalne, gdy:

 • prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli

 • wykonanie przez dłużnika zobowiązań wobec wnioskodawcy po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania.

 

Co istotne, można cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kiedy to upadłość nie została jeszcze formalnie ogłoszona przez sąd, czyli mówiąc wprost — zanim sąd formalnie go rozpozna. Cofnięcie wniosku jest prostsze niż jego umorzenie. A to nie koniec możliwości, bowiem można cofnąć wniosek także na etapie postępowania przed syndykiem.

 

Jakie są skutki umorzenia postępowania upadłościowego?

 

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego upadły:

 •  odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

 • Syndyk wydaje niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty, które były zabezpieczone na czas postępowania. W razie potrzeby sąd wyda postanowienie nakazujące przymusowe odebranie majątku. Prawomocne postanowienie ma moc tytułu wykonawczego.

 • może uruchomić procedurę wykreślania wpisów o postępowaniu upadłościowym z ksiąg wieczystych i rejestrów, do których został wpisany przy starcie procedury upadłościowej.

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż po umorzeniu postępowania upadłościowego umarza się wszczęte przez syndyka niezakończone procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli. Wzajemne roszczenia o zwrot kosztów procesu wygasają. A w innych postępowaniach cywilnych upadły wchodzi do postępowania w miejsce syndyka.

 

Teraz już wiesz, jak wygląda kwestia umorzenia postępowania upadłościowego, czym różni się od cofnięcia wniosku o upadłość oraz jakie skutki niesie za sobą umorzenie postępowania. Pamiętaj, że wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania nie zamyka drogi do ponownego ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przyszłości.

 

Każdy przypadek jest indywidualny. Przepisy i zasady to jedno, a drugie to niuanse, które mogą dotyczyć sytuacji dłużnika na każdym etapie sprawy. Zarówno przed złożeniem wniosku o upadłość, w trakcie postępowania jak i po orzeczeniu sądu. 

 

Zatem, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, potrzebujesz porady, lub wsparcia przy analizie własnej sytuacji, zanim podejmiesz decyzję, co robić dalej przy zadłużeniu, jakie masz obecnie — skontaktuj się z nami. W Klinice Upadłości pomagamy rozwikłać najbardziej skomplikowane przypadki, tak aby nasi klienci w końcu poczuli ulgę i mogli normalnie funkcjonować. Umów się na rozmowę lub napisz do nas. 

 

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości