Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) - jak założyć profil?

16 marca 2022

 

Jak zakłada się konto osoby fizycznej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

 

 • By założyć konto w systemie KRZ należy przejść na stronę  Portalu Rejestrów Sądowych. Link bezpośredni znajdziesz w tym miejscu.

 • Kolejno, przechodzimy po prawej stronie ekranu do przycisku “zaloguj”. Tam wyświetla się miejsce, gdzie wpiszemy dane. Jakie? O tym poniżej.

 

Kiedy zakładamy konto osoby fizycznej w KRZ należy:

 

 • podać nazwę użytkownika, 

 • wskazać adres poczty elektronicznej do powiadomień, 

 • ustalić hasło (12-20 znaków)

 • złożyć podpis zaufany/kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis osobisty lub dokonać uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

 

Szczegóły i dokładną instrukcję z opisem, znajdziesz też wśród filmów instruktażowych, które udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości na tej stronie.

 

Portal KRZ

Dlaczego warto założyć profil w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

 

Musisz wiedzieć, że wszystkie postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w Polsce, dla których wniosek o ich otwarcie wpłynął po 1 grudnia 2021 roku, przechodzą przez system KRZ. Jeżeli więc będziesz brał udział w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym  jako wierzyciel, lub dłużnik, to jesteś zobowiązany do założenia swojego profilu na koncie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

 

Co się stanie, jeżeli tego nie dokonasz, a sprawa o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, do której kierujesz pismo do wniosku złożonego po 1 grudnia 2021 tego wymaga? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli nie zrobisz tego za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, to musisz liczyć się z tym, iż takie pismo nie wywoła skutków prawnych.

 

Czy ta zasada bezwzględnie obowiązuje wszystkich? 

 

Okazuje się, że Prawo upadłościowe dopuszcza możliwość wnoszenia pism procesowych i dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego. Kto może tego dokonać? Art. 216aa wyraźnie wskazuje, że mogą to zrobić:

 

1.  Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

 

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.

 

3.  Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub oświadczenia do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, podając imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie treść wniosku lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. Wprowadzona do systemu treść wniosku lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz złożeniu do zbioru dokumentów.

 

Jak wygląda pismo procesowe i jego doręczenie składane za pośrednictwem systemy KRZ?

 

Poprzez system KRZ doręczane są pisma. Informacja w postaci wiadomości potwierdzającej doręczenie, wpływa jako e-mail na konto, które użytkownik uruchomił, zakładając konto w KRZ. 

Ale uwaga! Nie dotyczy to pierwszego doręczenia, które dokonane jest:

 • osobie fizycznej, 
 • osobie prawnej 

 • oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma. 

 

A jak to wygląda w sytuacji, kiedy osoba lub jednostka nie posiada założonego konta w systemie KRZ?

 

Wtedy pisma, zarządzenia i postanowienia, które skierowane są do takiej osoby albo jednostki, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Nowe przepisy KRZ

 

Załączniki do pism procesowych w systemie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

 

Do pisma procesowego, które składamy, korzystając z systemu KRZ dołącza się elektroniczne załączniki, które mogą być np. skanem dokumentów. Skany papierowych dokumentów, wprowadza pełnomocnik strony (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo doradca restrukturyzacyjny)

Skany dokumentów, opatrzone są podpisem elektronicznym i podpisane za pomocą podpisu elektronicznego.

 

Natomiast skany, które wprowadzają do systemu KRZ inne podmioty - stanowią elektroniczną kopię dokumentu. W przypadku złożenia elektronicznej kopii dokumentu konieczne jest złożenie w sądzie oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. I tutaj nie należy oczekiwać na wezwanie w 3- dniowym terminie od dnia wniesienia pisma.

 

Podsumowując. Pismo procesowe, składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ podpisywane może być na 4 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

 • podpisem zaufanym,

 • podpisem osobistym 

 • można go też uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

 

Teraz już wiesz, jak założyć profil na koncie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), wiesz też kto i w jaki sposób może złożyć pismo procesowe w sprawie. Wiesz też, że Prawo upadłościowe dopuszcza możliwość wnoszenia pism procesowych i dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego KRZ. Jeżeli potrzebujesz wsparcia ekspertów, którzy pomogą Ci przeprowadzić proces upadłościowy - napisz do nas. Pomożemy Ci.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości